Chimney stack

Chimney stack antonyms

If you know antonyms for Chimney stack, then you can share it.