Spokesperson

Spokesperson antonyms

If you know antonyms for Spokesperson, then you can share it.